Veřejný závazek Domu seniorů Kdyně, p. o.

Veřejný závazek Domu seniorů Kdyně, p. o. (dále jen Domov)

Vymezení služby

Služby Domova jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. a obecně závaznými předpisy.
Dům seniorů Kdyně je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje, která v souladu s rozhodnutím o registraci poskytuje tyto sociální služby:

 • domov pro seniory podle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • odlehčovací služba podle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Okruh osob, kterým je služba poskytována, a cílová skupina jsou senioři od 50 let věku. Kapacita služby Domov pro seniory je 101 míst, kapacita odlehčovací služby jsou 2 místa.

Poslání

Naším posláním je podat pomocnou ruku těm, kteří už tímto světem sami „jít“ nemohou. Vytvořit pro ně Domov, který se nejvíce bude podobat tomu pravému. Vybudovat pro ně prostředí, ve kterém už nebudou muset podzim svého života přežívat, ale budou jej moci naplno prožívat.

Toto poslání chápe naše zařízení jako veřejný závazek. Poslání zařízení je veřejně přístupné na webových stránkách Domova. Je rovněž prezentováno ve vstupní části Domova a vyjadřuje základní pravidlo veškeré činnosti.

Cíl

Cílem je umožnit obyvatelům prožívat život způsobem, na jaký byli zvyklí před nástupem do Domova. Chceme jim zajistit přiměřenou míru soukromí a intimity, možnost vytvořit si svou atmosféru domova vlastním drobným vybavením (např. polička, obrazy, květiny, případně vlastní křeslo apod.). Snažíme se podporovat a běžně umožňovat kontakt s rodinou, známými, organizujeme návštěvy místních kulturních zařízení a společenských akcí. Pro méně pohyblivé obyvatele nabízíme zprostředkování těchto kontaktů a služeb přímo v Domově.

Principy a zásady služby

Principem poskytovaných služeb je dodržování lidských práv uživatelů, respektování jejich volby, individuality a dodržování práv a svobod obyvatele.

D – důvěra, jako pevný základ
O – otevřenost, jako vstřícnost k druhým
M – metody péče, jako nástroje poskytnutí kvalitní služby
O – ochota, odpovědnost a ohleduplnost
V – volba a individualizovaný přístup

Pracujeme v zásadách slušnosti, důstojnosti, zodpovědnosti a kvalifikovaného přístupu ke všem obyvatelům.

Komu není služba určena:

Poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže:

 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení (Alzheimerova choroba, mentální a psychotické poruchy, vážné psychiatrické diagnózy, závislosti na alkoholu a jiných návykových látkách)
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu infekční nemoci, nebo
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (včetně ohrožení okolí či sama sebe)

Životní prostředí

Není nám lhostejná kvalita životního prostředí, proto vždy myslíme na to, jaké má naše chování na životní prostředí dopad. Jde o subjekty životního prostředí – voda , půda, ovzduší, organismy. Preventivní opatření a pracovní postupy k životnímu prostředí jsou definována zejména v pravidlech Nakládání s odpady, Nakládání s chemickými látkami, Pracovní řád a dále v manuálech pro jednotlivé pozice. Všechna pravidla a manuály jsou dostupné na intranetu Domova, ke kterému mají přístup všichni zaměstnanci.

Péče o životní prostředí je zakotvená v pověřeních, které definují rozsah úkolů, v rámci pravidelných úkolů pak mají jednotlivý zaměstnanci kompetence a odpovědnost za sledované činnosti.

Důsledně dbáme na třídění odpadů, a to jak u zaměstnanců, tak u obyvatel. K dispozici jsou dělené odpadkové koše, nádoby na tříděný odpad.

Politika BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je neodmyslitelnou součástí kvalitního pracovního procesu ve všech činnostech vykonávaných v Domově. Pro dosažení efektivního a stále se zlepšujícího výkonu v oblasti BOZP v souladu s platnými legislativními požadavky si vedení Domu seniorů Kdyně stanovilo následující závazek:

 • vytvořit pro zaměstnance podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO),
 • vyloučit nebo omezit rizika a faktory podmiňující vznik pracovních úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození zdraví,
 • dodržovat všeobecné zásady prevence při výkonu práce (z hlediska BOZP a PO),
 • předcházet, minimalizovat a průběžně vyhodnocovat rizika a ohrožení zdraví na pracovišti,
 • pravidelně sledovat a monitorovat pracovní prostředí,
 • dodržovat nulovou pracovní úrazovost způsobenou vinou zaměstnavatele,
 • pravidelně informovat zaměstnance o stavu BOZP a PO v Domově,
 • zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO,
 • zabezpečit pravidelné předepsané lékařské prohlídky zaměstnanců

Priority

 1. trvale vysoká kvalita a odbornost poskytovaných služeb, směřující ke spokojenosti klientů, jejich rodinných příslušníků i zřizovatele, a udržení dobrého jména DS
 2. zvyšování povědomí zaměstnanců o principech managementu kvality, potřebě neustálého zlepšování procesů a systémů managementu, dobrovolné přijetí závazku společenské odpovědnosti
 3. zlepšování prostředí a podmínek poskytování služby, zlepšování pracovního prostředí a pracovních podmínek zaměstnanců, minimalizace rizik, eliminace nemocí z povolání, odpovědný přístup k životnímu prostředí

Ve vztahu k těmto prioritám se DS zavazuje:

ad 1)

 • věnovat trvalou pozornost potřebám, přáním a očekávání zákazníků/klientů
 • plnit požadavky legislativy, zřizovatele, norem ISO řady 9000 a soustavně zlepšovat efektivnost systému managementu kvality
 • prověřovat shodu pracovních a kontrolních postupů zaměřených na kvalitu, ověřovat výkonnost organizačních procesů
 • podporovat profesní, odborný a osobnostní růst zaměstnanců DS, zavést systém učící se organizace a efektivně řídit znalosti jednotlivců i organizace

ad 2)

 • spolupracovat s místními orgány státní správy, pravidelně vyhodnocovat rizika ekologické újmy a plnit požadavky legislativy v oblasti ochrany životního prostředí
 • vytvářet prostředí a podmínky pro inovace, sebehodnocení, úspěch a udržitelný rozvoj
 • podávat a zveřejňovat pravdivé a úplné informace, při své činnosti postupovat účelně, efektivně, hospodárně a transparentně
 • plnit své společenské poslání s ohledem na základní složky konceptu CSR: sociální a etickou, ekonomickou, environmentální

ad 3)

 • zkvalitňovat prevenci vzniku úrazů (zaměstnanců i klientů), předcházet poškození zdraví, trvale zlepšovat řízení a výkonnost oblasti PO a BOZP
 • soustavně zlepšovat vybavení a prostředí DS, individualizovat a zvyšovat standard bydlení pro klienty DS
 • systematicky rozvíjet a aplikovat management rizik, zpracovávat nouzové a havarijní plány