Vnitřní oznamovací systém - whistleblowing

Ochrana oznamovatelů

Dne 1.8.2023 nabyl účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen Zákon). Smyslem tohoto zákona je ochrana takzvaných whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací. Zákon si dále klade za cíl vytvořit takové prostředí, ve kterém se oznamovatelé nebudou muset obávat jakékoliv sankce pro případ, že protiprávní jednání oznámí, čímž se snaží o přispění k ochraně veřejného zájmu.

Dům seniorů Kdyně, příspěvková organizace, jako orgán povinného subjektu proto zavedl a provozuje vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) a plní další úkoly vyplývající z výše zmíněného zákona.

Oznámení je možné podat prostřednictvím VOS Domu seniorů Kdyně, p. o., nebo prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vedeného ministerstvem spravedlnosti (https://whistleblower.justice.cz), případně uveřejněním za splnění podmínek stanovených Zákonem.

Ředitelka Domu seniorů Kdyně, p. o., určila příslušné osoby za přijímání oznámení prostřednictvím VOS: JUDr. Janu Kopáčkovou a zástupce příslušné osoby Ing. Danielu Pachlovou (dále jen „příslušná osoba“). Příslušné osoby splňují všechny zákonné předpoklady pro výkon funkce a garantují při přijímání a zpracování oznámení postup dle Zákona.

Příslušná osoba 1:

jméno, příjmení: JUDr. Jana Kopáčková, advokát
email:
Vyloučené oblasti podání Oznámení: ochrana osobních údajů (GDPR)

Příslušná osoba 2:

jméno, příjmení: Ing. Daniela Pachlová
email:
Vyloučené oblasti podání Oznámení: bezpečnost a ochrana zdraví při práci, interní audit.

V případě oznámení týkajících se vyloučených oblastí u jednotlivých příslušných osob kontaktujte prosím druhou příslušnou osobu.

Kdo může oznámení podat?

Oznamovatelem ve smyslu Zákona je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených níže.

Dům seniorů Kdyně, p. o., využívá v souladu se Zákonem svého oprávnění a vylučuje přijímání oznámení od jiných osob, než je následující okruh osob:

 1. zaměstnanci
 2. účastníci odborných stáží a praxí
 3. dobrovolníci
 4. uchazeče o zaměstnání
Oblasti, kterých se musí oznamované protiprávní jednání týkat.

Zákon vymezuje výčet oblastí, kterých se musí porušení práva dotýkat. Oblastmi působnosti jsou:

 1. zadávání veřejných zakázek;
 2. finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
 3. bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
 4. bezpečnost dopravy;
 5. ochrana životního prostředí;
 6. radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
 7. bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
 8. veřejné zdraví;
 9. ochrana spotřebitele a
 10. ochrana soukromí a osobních údajů.

Ochrana oznamovatele

Ochrana přísluší pouze oznamovatelům, kteří podají oznámení prostřednictvím VOS, přičemž museli mít oprávněný důvod se domnívat, že jimi oznamované skutečnosti jsou pravdivé. Jinak se vystavují odpovědnosti např. pro trestný čin pomluvy podle křivého obvinění nebo šíření poplašné zprávy. V rovině soukromoprávní se vůči němu osoba dotčená oznámením může dovolat nároků vyplývajících zejména z práva na ochranu osobnosti, tedy především náhrady škody nebo nemajetkové újmy.

Oznamovatel je taktéž chráněn před postihem za protiprávní jednání, kterého se dopustil v souvislosti se zjišťováním informací potřebných pro oznámení nebo samotným oznámením. Výjimku tvoří případy, kdy oznamovatel jednáním v souvislosti se zjišťováním informací potřebných pro oznámení spáchal trestný čin (v těchto případech lze oznamovatele za trestný čin potrestat).

Z oznamování jsou vyňaty určité typy informací, u kterých zájem na jejich ochraně převažuje nad zájmem na ochraně oznamovatele. Takovými informacemi jsou informace, které by mohly bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky a informace o činnosti zpravodajských služeb. Dále nelze oznamovat skutečnosti, na které se vztahuje povinnost zachovávat ochranu utajovaných informací a informací, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení, a zvláštní skutečnosti podléhající ochraně podle zákona upravujícího krizové řízení.

Oznamovatel také nesmí porušit povinnost mlčenlivosti při výkonu činnosti notáře, notářského kandidáta a koncipienta, státního zástupce, asistenta a právního čekatele, advokáta a advokátního koncipienta, soudního exekutora, exekutorského kandidáta a koncipienta, soudce, asistenta soudce, justičního čekatele a daňového poradce a mlčenlivosti zaměstnance notáře, advokáta, soudního exekutora a daňového poradce, nebo mlčenlivosti při poskytování zdravotních služeb.

Oznamovateli, který poruší důvěrnost uvedených informací nebo uvedené povinnosti mlčenlivosti, nenáleží ochrana. Takový oznamovatel může být postižen pro protiprávní jednání, kterého se tím dopustil.

Co bude následovat po podání oznámení?

Po podání oznámení dojde k řádnému posouzení důvodnosti oznámení a jeho pravdivosti příslušnou osobou. Oznamovatel bude vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dnů od jeho podání (pokud oznamovatel výslovně nepožádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo je zřejmé, že vyrozuměním by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele). Rovněž bude vyrozuměn o výsledcích posouzení oznámení ve lhůtách stanovených Zákonem.

Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle Zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Nepřijme-li povinný subjekt opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele (pokud tím nedojde k vyzrazení totožnosti oznamovatele).

Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

Jakým způsobem je možné oznámení prostřednictvím VOS podat?

Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci VOS svěřeno výlučně příslušné osobě. Příslušná osoba má k dispozici nástroje k zabezpečenému přijímání oznámení (oznámení je možné podat tak, aby se s jeho obsahem mohla seznámit pouze příslušná osoba), a to:

1. Písemně
a) elektronicky na níže uvedené e-mailové adresy:


nebo

b) v listinné podobě na adresu:

JUDr. Jana Kopáčková, advokát
Petrovická 283
344 01 Domažlice

nebo

Dům seniorů Kdyně, p. o.
Ing. Daniela Pachlová
Pod Korábem 669
345 06 Kdyně

Obálku zřetelně označit „Neotevírat, pouze k rukám příslušné osoby“

2. Ústně
a) telefonicky

na telefonním čísle +420 603 591 988 , +420 771 279 787

b) na žádost oznamovatele i osobně