Poskytované služby

Domov pro seniory

Dům seniorů Kdyně, p. o., Pod Korábem 669, Kdyně (dále „Domov“) je organizace zřizovaná Plzeňským krajem, a poskytujícím službu domov pro seniory dle § 49 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Tuto službu poskytuje na základě registrace u MPSV.

Cílovou skupinou jsou senioři, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domov je pobytová služba s nepřetržitým provozem.

Poskytuje uživatelům:

  • ubytování,
  • stravu,
  • ošetřovatelskou a sociální péči.

Domov neposkytuje služby osobám mladším 50 let a dále těm, jejichž psychický či zdravotní stav vyžaduje zvláštní péči.

Domov není zdravotnické zařízení ani zařízení se zvláštním režimem.

Jaké podmínky je potřeba splňovat?

Cílovou skupinou jsou senioři, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domov je pobytová služba s nepřetržitým provozem.

Jak zažádat o přijetí?

Prvním krokem je podání žádosti o uzavření smlouvy včetně příloh (informace o žadateli a vyjádření lékaře o zdravotním stavu). Pokud žádost splní podmínky přijetí (cílová skupina), je zájemce zařazen do pořadníku, který je veden dle stanovených kritérií.

Z tohoto důvodu má míra závislosti na pomoci jiné osoby největší vliv na pořadí žádosti v pořadníku. Posouzení této závislosti z důvodu objektivity a nestrannosti ponecháváme na příslušném úřadě v rámci řízení o příspěvku na péči.

Je-li žadatel hospitalizován a nemá dosud přiznán nebo zvýšen příspěvek na péči, je při dlouhodobé hospitalizaci (nad 60 dnů) možné o přiznání, příp. zvýšení příspěvku požádat – viz informace o příspěvku na péči. V opačném případě postupujeme při hodnocení míry závislosti na péči individuálně.

Věk žadatele a doba podání žádosti jsou další z kritérií, avšak na pořadí žadatele mají menší vliv. Konečný výběr nového obyvatele ovlivňuje více aspektů a řeší jej příslušná komise Domova.

Co když žadatel nemůže žádost podepsat?

Žádost, příp. další formuláře, musí podepisovat vždy žadatel. Není-li žadatel schopen podpisu, má rodina možnost přiložit k žádosti potvrzení lékaře o neschopnosti žadatele se podepsat. Toto potvrzení je pouze pro „první krok“ – podání a zařazení žádosti, příp. její aktualizaci, ale pro uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby nestačí – viz jednání se zájemcem před nástupem.

Uvolnilo se místo, co následuje?

Po uvolnění místa vyzýváme zájemce, jehož žádost se dostala na řadu. Pokud má zájem o uzavření smlouvy, domlouváme se na dalším postupu, tzv. jednání se zájemcem před nástupem.

Jak nástup odmítnout?

Žadatel, který nechce, nebo nemůže nastoupit, má možnost:

  • odmítnout nástup s tím, že si žádost přeje nadále ponechat v pořadníku. V tomto případě musí doložit písemné prohlášení. Jeho žádost je na půl roku pozastavena, žadatel se nevyzývá, a body získané za těchto 6 měsíců se u jeho žádosti odečtou.
  • odmítnout nástup s tím, že si žádost přeje vyřadit z pořadníku (např. z důvodu, že svou sociální situaci vyřešil jiným způsobem např. uzavřel smlouvu s jiným zařízením sociálních služeb). V tomto případě musí doložit písemné prohlášení/žádost o vyřazení. Tento formulář lze využít i pro žádost o vyřazení v době před výzvou.
  • odmítnout nástup ze zdravotních důvodů, pro aktuálně nepříznivý zdravotní stav. Vždy jde o aktuální zdravotní problémy (např. akutní respirační choroba, dokončení rehabilitačního nebo rekonvalescenčního pobytu v nemocnici po předchozí nemoci, úrazu nebo operaci apod.), které nemají chronický charakter a nejsou tzv. kontraindikací k uzavření smlouvy (např. chronické nemoci vyžadující pobyt ve zdravotnickém zařízení). Tuto skutečnost potvrzuje písemně ošetřující lékař. Žádost zůstává v pořadníku bez blokace nebo odečtu bodů, vyzván je další zájemce v pořadí. Žadatel poté informuje Domov o pominutí zdravotních důvodů, pro které nemohl nastoupit.

Jak aktualizovat informace v žádosti nebo jejich přílohách?

V případě jakékoliv změny u žadatele nebo kontaktních údajů, zejména pokud se změní stupeň závislosti, je potřeba žádost aktualizovat. K tomu slouží:

  • aktualizační dotazník – formulář pro informace o změnách v kontaktních údajích, informace o přiznání/zvýšení příspěvku na péči (lze také doložit kopií rozhodnutí),
  • aktuální (nově vyplněné) informace o žadateli – dojde-li ke změně sociální situace, potřebné pomoci při péči, vyplňte formulář,
  • aktuální (nově vyplněné) vyjádření lékaře o zdravotním stavu – v případě změn zdravotního stavu.

Po doručení formulářů do Domova pořadí žádosti v pořadníku znovu přehodnotíme.

Ceník ubytování a stravy

Ceník platný od 1. 7. 2024

Bydlení Strava Celkem/den Celkem/měsíc
Všechny typy pokojů 305 Kč 255 Kč 560 Kč 16 800 Kč

V částce „bydlení“ je “ je zahrnuto ubytování, energie (teplo, elektřina), voda, úklid, praní prádla (lůžkoviny i oblečení), drobné opravy prádla, údržba (např. výměna žárovky apod.)

V částce „strava“ jsou zahrnuta 3 hlavní jídla denně a 2 svačiny.

Podle zákona o sociálních službách musí obyvateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravu zůstat min. 15 % příjmu.

Obyvateli náleží přeplatek ve výši 65 % z ceny odhlášené stravy.

Poskytovaná péče

Úhrada za poskytovanou péči je hrazena formou přiznaného příspěvku na péči.

I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň
880 Kč 4 900 Kč 14 800 Kč 23 000 Kč

Fakultativní činnosti

Měsíční poplatky za elektrospotřebiče
televizor LCD (LED/OLED apod.) 109 Kč
plazmový televizor 766 Kč
rychlovarná konvice 75 Kč
chladnička 109 Kč
počítač, notebook, tablet 82 Kč
elektrická ohřívací dečka 181 Kč
mikrovlnná trouba 41 Kč
zvlhčovač vzduchu 55 Kč
Ostatní fakultativní činnosti
Individuální doprava obyvatele 20 Kč/km
Telefonní hovory dle tarifu telefonního operátora

 

Formuláře pro zájemce

Pro stažení klikněte na název dokumentu.

Informace o žadateli

vyplňuje žadatel nebo pečující osoba

Formuláře pro aktualizaci informací o žadateli

Pro stažení klikněte na název dokumentu.