Informace pro zájemce

Postup pro přijetí

Jaké podmínky je potřeba splňovat?

Cílovou skupinou jsou senioři, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domov je pobytová služba s nepřetržitým provozem.

Jak zažádat o přijetí?

Prvním krokem je podání žádosti o uzavření smlouvy včetně příloh (informace o žadateli a vyjádření lékaře o zdravotním stavu). Pokud žádost splní podmínky přijetí (cílová skupina), je zájemce zařazen do pořadníku, který je veden dle stanovených kritérií.

Z tohoto důvodu má míra závislosti na pomoci jiné osoby největší vliv na pořadí žádosti v pořadníku. Posouzení této závislosti z důvodu objektivity a nestrannosti ponecháváme na příslušném úřadě v rámci řízení o příspěvku na péči.

Je-li žadatel hospitalizován a nemá dosud přiznán nebo zvýšen příspěvek na péči, je při dlouhodobé hospitalizaci (nad 60 dnů) možné o přiznání, příp. zvýšení příspěvku požádat – viz informace o příspěvku na péči. V opačném případě postupujeme při hodnocení míry závislosti na péči individuálně.

Věk žadatele a doba podání žádosti jsou další z kritérií, avšak na pořadí žadatele mají menší vliv. Konečný výběr nového obyvatele ovlivňuje více aspektů a řeší jej příslušná komise Domova.

Co když žadatel nemůže žádost podepsat?

Žádost, příp. další formuláře, musí podepisovat vždy žadatel. Není-li žadatel schopen podpisu, má rodina možnost přiložit k žádosti potvrzení lékaře o neschopnosti žadatele se podepsat. Toto potvrzení je pouze pro „první krok“ – podání a zařazení žádosti, příp. její aktualizaci, ale pro uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby nestačí – viz jednání se zájemcem před nástupem.

Uvolnilo se místo, co následuje?

Po uvolnění místa vyzýváme zájemce, jehož žádost se dostala na řadu. Pokud má zájem o uzavření smlouvy, domlouváme se na dalším postupu, tzv. jednání se zájemcem před nástupem.

Jak nástup odmítnout?

Žadatel, který nechce, nebo nemůže nastoupit, má možnost:

  • odmítnout nástup s tím, že si žádost přeje nadále ponechat v pořadníku. V tomto případě musí doložit písemné prohlášení. Jeho žádost je na půl roku pozastavena, žadatel se nevyzývá, a body získané za těchto 6 měsíců se u jeho žádosti odečtou.
  • odmítnout nástup s tím, že si žádost přeje vyřadit z pořadníku (např. z důvodu, že svou sociální situaci vyřešil jiným způsobem např. uzavřel smlouvu s jiným zařízením sociálních služeb). V tomto případě musí doložit písemné prohlášení/žádost o vyřazení. Tento formulář lze využít i pro žádost o vyřazení v době před výzvou.
  • odmítnout nástup ze zdravotních důvodů, pro aktuálně nepříznivý zdravotní stav. Vždy jde o aktuální zdravotní problémy (např. akutní respirační choroba, dokončení rehabilitačního nebo rekonvalescenčního pobytu v nemocnici po předchozí nemoci, úrazu nebo operaci apod.), které nemají chronický charakter a nejsou tzv. kontraindikací k uzavření smlouvy (např. chronické nemoci vyžadující pobyt ve zdravotnickém zařízení). Tuto skutečnost potvrzuje písemně ošetřující lékař. Žádost zůstává v pořadníku bez blokace nebo odečtu bodů, vyzván je další zájemce v pořadí. Žadatel poté informuje Domov o pominutí zdravotních důvodů, pro které nemohl nastoupit.

Jak aktualizovat informace v žádosti nebo jejich přílohách?

V případě jakékoliv změny u žadatele nebo kontaktních údajů, zejména pokud se změní stupeň závislosti, je potřeba žádost aktualizovat. K tomu slouží:

  • aktualizační dotazník – formulář pro informace o změnách v kontaktních údajích, informace o přiznání/zvýšení příspěvku na péči (lze také doložit kopií rozhodnutí),
  • aktuální (nově vyplněné) informace o žadateli – dojde-li ke změně sociální situace, potřebné pomoci při péči, vyplňte formulář,
  • aktuální (nově vyplněné) vyjádření lékaře o zdravotním stavu – v případě změn zdravotního stavu.

Po doručení formulářů do Domova pořadí žádosti v pořadníku znovu přehodnotíme.

Formuláře pro zájemce

Pro stažení klikněte na název dokumentu.

Informace o žadateli

vyplňuje žadatel nebo pečující osoba

Formuláře pro aktualizaci informací o žadateli

Pro stažení klikněte na název dokumentu.